Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.dusseldorpmini.nl en overige communicatie uit naam van Dusseldorp MINI, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dusseldorp Automotive B.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website en andere kanalen aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website en van de overige communicatiekanalen is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website/overige communicatie alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dusseldorp Automotive B.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website of vanaf de overige communicatiekanalen her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dusseldorp Automotive B.V.

Geen garantie op juistheid
Voor de prijzen die op onze website en in overige communicatie vermeld staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer- dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dusseldorp Automotive B.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

Dusseldorp Automotive B.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website/communicatie. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.

Dusseldorp Automotive B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites of overige communicatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dusseldorp Automotive B.V. op deze pagina.